Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Dutch Legal Experts


Artikel 1. Algemeen

 1. Dutch Legal Experts is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 77591704 . Dutch Legal Experts is gevestigd in Best. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen geldig voor Dutch Legal Experts maar ook voor alle (rechts)personen die, op welke wijze dan ook, voor Dutch Legal Experts werkzaam zijn of zijn geweest dan wel voor alle personen die door Dutch Legal Experts bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. De algemene voorwaarden gelden tevens voor alle personen voor wiens handelen of nalaten Dutch Legal Experts aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.
 2. De eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

 1. Dutch Legal Experts verricht alle werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de cliënt). Derden kunnen aan de werkzaamheden van Dutch Legal Experts en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.
 2. Alle opdrachten worden door Dutch Legal Experts beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten; diegenen die voor Dutch Legal Experts werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. De opdracht aan Dutch Legal Experts betreft een inspanningsverbintenis en derhalve geen resultaatsverbintenis.
 3. Elke aan Dutch Legal Experts gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Dutch Legal Experts is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Dutch Legal Experts.
 4. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Dutch Legal Experts ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van opdracht niet anders voortvloeit.
 5. Indien wordt gecommuniceerd met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, is Dutch Legal Experts niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie. Dutch Legal Experts is niet aansprakelijk voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending.


Artikel 3. Facturering en betaling

 1. De werkzaamheden van Dutch Legal Experts worden gefactureerd op basis van een uurtarief, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het uurtarief betreft het uurtarief dat op het moment van het verrichten van de werkzaamheden binnen Dutch Legal Experts geldt. Op eerste verzoek doet Dutch Legal Expertsopgave van de op enig moment geldende tarieven. Dutch Legal Experts behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.
 2. Dutch Legal Experts verstuurt in beginsel maandelijks (achteraf) facturen en uitsluitend per e-mail. Op de factuur staat een omschrijving van de verrichte werkzaamheden vermeld. Op eerste verzoek verstuurt Dutch Legal Experts de facturen per gewone post.
 3. De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door Dutch Legal Experts direct aan de cliënt doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) reiskosten, verschotten zoals griffiegelden, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van derden die zijn ingeschakeld. Aangezien Dutch Legal Experts voorstander is van de “nieuwe juridische dienstverlening” wordt er geen verhogend percentage gehanteerd voor algemene kantoorkosten.
 4. Dutch Legal Experts is gerechtigd om een voorschot in rekening te brengen. Dutch Legal Experts behoudt zich het recht voor om de aanvang van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van de ontvangst van het voorschot. Voorschotten worden in de eindfactuur verrekend.
 5. Voor zover van toepassing worden alle factuurbedragen verhoogd met omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 6. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering. Betaling dient tijdig plaats te vinden in euro’s op een door Dutch Legal Experts aangegeven bankrekeningnummer. Op de factuur van Dutch Legal Experts wordt het bankrekeningnummer aangegeven waarop bevrijdend dient te worden betaald.
 7. Declaraties van Dutch Legal Experts zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten alsmede (wettelijke) rente.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de cliënt is Dutch Legal Experts gerechtigd om alle vorderingen op de cliënt per onmiddellijk op te eisen.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Dutch Legal Experts is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die:
             • voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor Dutch Legal Experts bij de cliënt geen kosten in rekening heeft  gebracht; en/of
              • is veroorzaakt doordat de cliënt aan Dutch Legal Experts onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt; en/of
              • is veroorzaakt doordat Dutch Legal Experts de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdig betalen van een factuur; en/of
              • is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 2. Dutch Legal Experts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Dutch Legal Experts als gevolg van of in verband met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Dutch Legal Experts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering (beroepsaansprakelijkheid en/of bedrijfsaansprakelijkheid) plaatsvindt en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan Dutch Legal Experts beperkt  aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag. Indien de opdracht een looptijd heeft van langer dan 2 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Dutch Legal Experts over de laatste 2 maanden van de cliënt heeft ontvangen, met een maximum van € 5.000,- ex BTW.
 5. De cliënt vrijwaart Dutch Legal Experts voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de uitvoering van een opdracht. Dutch Legal Experts is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Dutch Legal Experts als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden en in ieder geval 10 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering.
 7. Dutch Legal Experts is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd.


Artikel 5. Overige

 1. Dutch Legal Experts beschikt over een kantoorklachtenregeling, die -via deze algemene voorwaarden- van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht die tussen de cliënt en Dutch Legal Experts wordt aangegaan. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek van de cliënt per e-mail toegestuurd.
 2. Dutch Legal Experts verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering. Informatie over hoe Dutch Legal Experts met persoonsgegeven omgaat is terug te vinden in de meest recente versie van de privacyverklaring op de website (www.dutchlegalexperts.com).
 3. Dutch Legal Experts en de cliënt hebben het recht om op ieder moment de opdracht schriftelijk op te zeggen. De cliënt is in dat geval gehouden alle kosten te voldoen aan Dutch Legal Experts voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, en eventuele overige kosten, waaronder die van eventueel ingeschakelde derden, te vergoeden. Een opdracht kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.
 4. Dutch Legal Experts is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen van Dutch Legal Experts op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 5. Dutch Legal Experts behoudt zich alle auteursrechten voor met betrekking tot geestesproducten die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten (al dan niet met inschakeling van derden) te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 6. Indien Dutch Legal Experts haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Indien Dutch Legal Experts al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren en zal opdrachtgever deze factuur voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.
 7. De bepalingen van een overeenkomst en de algemene voorwaarden waarvan het de bedoeling is dat deze van kracht blijven na afloop van de opdracht c.q. overeenkomst, zullen logischerwijs ook na afloop van de opdracht c.q. overeenkomst op partijen van toepassing blijven.
 8. Alle aanspraken van de cliënt jegens Dutch Legal Experts (op welke grond dan ook) vervallen in ieder geval na 1 jaar nadat de cliënt bekend is geworden met dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze aanspraken. Op alle opdrachten c.q. overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en is enkel de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.
 9. Dutch Legal Experts is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten.
 10. Deze voorwaarden zijn mede in de Engelse taal opgesteld. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.
 11. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Dutch Legal Experts (www.dutchlegalexperts.com).

Versie: 31 maart 2021