Expertnieuws


Arbeidsrechtelijk vakjargon: het verschil tussen aanzeggen en opzeggen

 

Hoewel de aanzegverplichting al bijna vijf jaar in de wet is opgenomen worden de termen opzegging en aanzegging in de praktijk vaak met elkaar verward. Soms worden deze termen zelfs als identiek gezien.

In deze blog worden beiden termen verduidelijkt. Er bestaat immers een wezenlijk verschil tussen aanzeggen en opzeggen.

 

Aanzeggen

Een werkgever is sinds 1 januari 2015 verplicht om minimaal één maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of meer aan de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden dit zal gebeuren. Deze mededeling heet “aanzegging”. 

De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren en deze zal tijdig door de werknemer moeten worden ontvangen. De zogenaamde “ontvangsttheorie” is hierbij van toepassing. De datum van ontvangst van de aanzegging door de werknemer is daarom leidend. Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat de aanzegging tijdig naar de werknemer wordt verzonden.

 

Sanctie in geval van geen of niet tijdige aanzegging

Indien er geen aanzegging heeft plaatsgevonden dan kan de werknemer een vergoeding ter hoogte van het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand, kortom het kale bruto loon, vorderen. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met andere looncomponenten, zoals vakantiegeld, overwerk- of ploegentoeslag, eindejaarsuitkering etc.

Indien de werkgever niet tijdig heeft aangezegd dan dient de vergoeding naar rato te worden berekend. Dus ben je als werkgever één week te laat met aanzeggen, dan ben je een vergoeding van één week van het bruto maandsalaris verschuldigd.

Overigens loopt de arbeidsovereenkomst, ongeacht de vraag of er wel of niet (tijdig is aangezegd), na de einddatum wel gewoon van rechtswege af. Dit betekent dat daarvoor noch door de werkgever, noch door de werknemer enige handeling is vereist.

Maar let op! Als een werknemer na de einddatum gewoon doorwerkt dan is er sprake van een stilzwijgende verlenging van het dienstverband.

 

Opzeggen

Opzeggen is het beëindigen van het dienstverband gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzeggen, mits er een redelijke grond voor is en voldaan wordt aan de wettelijke vereisten.

Voor een arbeidsovereenkomst geldt als extra vereiste dat er een tussentijdse opzegbevoegdheid moet zijn afgesproken (door middel van een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst), anders kan er niet tussentijds worden opgezegd.

 

Kortom

Aanzeggen is enkel het bevestigen of het dienstverband al dan niet eindigt na de overeengekomen einddatum en bij verlenging onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen.

Opzeggen is het dienstverband (na toestemming van het UWV) tussentijds beëindigen.

 

Heb je hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij aanzeggen of de opzeggen? Dutch Legal Experts kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het opstellen van een aanzegbrief of adviseren in geval van opzegging.

 

Neem contact op met Dutch Legal Experts voor meer info! 

 

8 december 2020