Expertnieuws


NOW-subsidie en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

 

Onlangs is meer duidelijkheid verstrekt over de voorwaarden voor deelname aan de NOW-regeling. Het Ministerie SZW heeft daarbij aangegeven dat, gelet op het doel van de regeling (behoud van banen), twee belangrijke voorwaarden aan de deelname zijn verbonden:

 • Deelnemende bedrijven hebben de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 • Deelnemende bedrijven doen gedurende de periode waarvoor subsidie wordt ontvangen géén aanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

 

Géén absoluut verbod tot ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Het verbod om geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden aan te vragen betreft géén absoluut verbod. Het blijft dus mogelijk om een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV in te dienen. De werkgever zal wel moeten kunnen aantonen dat:

 • het ontslag noodzakelijk is, en
 • het gebruik maken van de NOW-regeling geen passende oplossing is voor de werkgever.

Een werkgever zal dus moeten kunnen onderbouwen dat de omzetdaling gedurende langere tijd zal aanhouden en dat er daadwerkelijk gesneden moet worden in het personeelsbestand om de kosten te kunnen drukken. De tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten onder de NOW-regeling is niet voldoende om de crisis het hoofd te bieden. Het UWV zal echter wel terughoudend toetsen of dit het geval is.

Let op: aan een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden is wel een consequentie verbonden als tevens gebruik wordt gemaakt van de NOW-regeling.

 

Welke consequentie is verbonden aan het niet-naleven van de voorwaarde om geen ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden aan te vragen?

De consequentie van een aanvraag wegens bedrijfseconomisch ontslag gedurende de voornoemde periode is het doorvoeren van een correctie bij de vaststelling van de subsidie (boete).

 • De lonen over januari 2020 van de werknemers voor wie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is aangevraagd, worden vermeerderd met 50% om tot uitdrukking te brengen dat de werkgever zijn commitment heeft geschonden om dergelijke ontslagaanvragen niet in te dienen.
 • Vervolgens wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 3 (de subsidie heeft immers betrekking op drie maanden), en
 • Vermeerderd met de reguliere opslag voor werkgeverslasten van 30%, en
 • Vermeerderd met de factor 0,9 voor het percentage van subsidieverlening,
 • Het geheel wordt op de subsidie in mindering gebracht.

 

Toe- of afwijzing van ontslagaanvraag?

Het is voor de toepassing van de correctie niet relevant of het UWV de ontslagaanvraag van de werkgever uiteindelijk toe- of afwijst. De werkgever krijgt van het UWV de mogelijkheid om de ontslagaanvraag in te trekken om de meest optimale hoogte van de subsidie zeker te stellen.

 

In welke situatie wordt de correctie op de subsidie toegepast?

De correctie wordt (vooralsnog) enkel toegepast bij ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020.

 • Ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 maart 2020 zijn aangevraagd: deze hadden vóór 6 april 2020 moeten zijn ingetrokken, zo niet dan zal correctie worden toegepast.
 • Ontslagaanvragen ingediend tussen 31 maart en 31 mei 2020: binnen 5 dagen worden intrekken, zo niet dan wordt een correctie toegepast.

Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend in de periode tussen 1 maart en 17 maart 2020 wordt géén correctie toegepast.

 

Hoe zit het met andere ontslagmogelijkheden?

De correctie geldt enkel voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, proeftijdontslag, beëindigingen met wederzijds goedvinden zijn voorbeelden die niet worden gesanctioneerd onder de NOW-regeling.

 

Schakel een expert in indien je tijdens de NOW-periode toch ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden overweegt.

Onder sommige omstandigheden kan ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden toch wenselijk zijn. Vanwege de complexiteit van de regelingen is het advies om een arbeidsrecht expert te laten beoordelen hoe de situatie (financieel) uitpakt als je als werkgever tijdens de NOW-periode toch een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden wenst aan te vragen. Het maken van zorgvuldige afwegingen is in een dergelijke situatie belangrijk.

 

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts is je hierbij graag van dienst. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

16 april 2020