Expertnieuws


Het nevenwerkzaamhedenbeding per 1 augustus 2022

 

Als gevolg van het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (deze ligt momenteel bij de Eerste Kamer) is een nevenwerkzaamhedenbeding vanaf 1 augustus 2022 niet meer geldig, tenzij het verbod tot het verrichten van nevenwerkzaamheden kan worden gerechtvaardigd door een objectieve reden.

 

Objectieve reden

Een momenteel veel voorkomende vraag is dan ook welke redenen kunnen worden gezien als objectieve redenen in de zin van het wetsvoorstel. Voorbeelden van objectieve redenen zijn:

  • de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie,
  • de gezondheid en veiligheid, de integriteit van overheidsdiensten,
  • het vermijden van belangenconflicten
  • de verplichtingen uit hoofde van de Arbeidstijdenwet

 

Oude nevenwerkzaamhedenbedingen

De vóór 2 augustus 2022 gesloten bedingen zijn na die datum niet per definitie ongeldig. Het is namelijk niet verplicht om de objectieve reden in de arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaarden op te nemen. De rechtvaardiging van een beding kan, onder omstandigheden zoals bijvoorbeeld tijdsverloop, wijzigen. De objectieve reden moet wel kunnen worden verstrekt indien daarom wordt gevraagd, anders is het beding nietig.

Als je voorheen werkte met nevenwerkzaamhedenbeding waarbij alle nevenwerkzaamheden per definitie waren verboden, dan kun je beter een beding gaan hanteren waarbij de werknemer toestemming moet vragen voor het verrichten van de werkzaamheden. Dit sluit beter aan bij de nieuwe regels en het stimuleert de werknemer om in overleg te treden.

 

De praktijk

Indien er met de werknemer een nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen en een werknemer vraag toestemming voor het verrichten van nevenwerkzaamheden dan kun je als werkgever deze toestemming dus enkel weigeren indien sprake is van een objectieve reden (rechtvaardigingsgrond).

Het is daarom van belang om de specifieke nevenwerkzaamheden van de werknemer in kwestie zorgvuldig in kaart te brengen.

- Welke nevenwerkzaamheden gaat de werknemer verrichten?

- Hoeveel tijd zal de werknemer wekelijks aan de nevenwerkzaamheden gaan besteden?

- Etc. 

Indien géén reden wordt gegeven of de reden kwalificeert niet als een objectieve reden dan is de bepaling alsnog ongeldig met als gevolg dat het de werknemer is toegestaan om de gewenste nevenwerkzaamheden te gaan verrichten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over het Wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met Dutch Legal Experts.

 

9 juni 2022