Expertnieuws


Wet Compensatie transitievergoeding per 1 april 2020 van kracht

 

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers de langverwachte aanvraag voor compensatie van de aan werknemers betaalde transitievergoeding in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV indienen. De regeling compenseert de vanaf 1 juli 2015 door werkgevers in voornoemde situatie betaalde transitievergoedingen.

 

Voorwaarden voor de aanvraag

Voor de aanvraag van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, en
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek, en
  • Er is een transitievergoeding aan de werknemer betaald.

 

Aanvraagtermijn

Nieuwe gevallen
Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 moet de compensatie worden aangevraagd binnen 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding. Bepalend is de datum waarop de vergoeding is afgeschreven van de rekening van werkgever. Is betaald in termijnen, dan gaat de aanvraagtermijn lopen vanaf de datum van de laatste betaling.

Oude gevallen
De aanvraag voor compensatie in oude zaken (dit zijn zaken waarbij de arbeidsovereenkomst is beëindigd en de transitievergoeding is betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) moeten uiterlijk op 30 september 2020 bij het UWV worden ingediend. Doe je dit niet op tijd dan wijst het UWV het verzoek tot compensatie af.

 

Beslistermijn

Nieuwe gevallen
Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 geldt in beginsel een beslistermijn van 8 weken na ontvangst door het UWV van de (volledige) aanvraag. Die termijn kan worden verlengd, maar het UWV moet wel binnen een redelijke termijn beslissen.

Oude gevallen
Voor oude gevallen geldt een beslistermijn van 6 maanden na ontvangst door het UWV van de (volledige) aanvraag. Deze termijn is langer, omdat er straks een inhaalslag moet worden gemaakt en men om die reden voor de beoordeling van oude gevallen meer tijd heeft ingeruimd.

 

Hoe hoog is de compensatie?

Meestal zal de te ontvangen compensatie lager zijn dan de aan de werknemer  betaalde transitievergoeding.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De compensatie zal niet hoger zijn dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding.
  • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan  dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
  • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed.
  • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
    Werkgeverspremies worden niet vergoed

 

Hulp nodig?
Dutch Legal Experts kan je begeleiden bij de aanvraag van de compensatie bij het UWV. Neem contact op voor meer informatie. Wij zijn je graag van dienst.

 

1 april 2020