Expertnieuws


Wet Verbetering Poortwachter en COVID-19

 

Indien  een werkgever zonder deugdelijke grond de verplichtingen uit hoofde van de Wet Verbetering Poortwachter niet is nagekomen, legt het UWV na de eerste loonbetalingsperiode van 104 weken een extra loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op.

Echter, tijdens de coronacrisis kunnen zich situaties voordoen waarbij een werkgever niet kan voldoen aan de wettelijke re-integratieverplichtingen. Door de maatregelen vanwege de coronacrisis kan het re-integratieproces van zieke werknemers immers vertraging oplopen of zelfs stil komen te liggen.

Hoe gaat het UWV hiermee om en welke situaties worden tijdens de huidige coronacrisis als deugdelijke grond aangemerkt?

Addendum

Het UWV heeft in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter kenbaar gemaakt hoe zij in de huidige coronacrisis met dit soort situaties omgaat.

Maatwerk op basis van onderbouwing werkgever

Uitgangspunt bij de beoordeling van het re-integratieverslag is de Werkwijzer Poortwachter. Als het UWV bij deze beoordeling tot de conclusie komt dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd, zal het UWV vervolgens rekening moeten houden met de maatregelen die zijn genomen in het kader van de coronacrisis. De werkgever zal dus moeten motiveren hoe de situatie in het bedrijf als gevolg van de coronacrisis van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan.

De loondoorbetalingsverplichting is volgens rechtspraak opgelegd om tekortkomingen in de re-integratie te herstellen. De werkgever moet hier dan ook wel toe in staat zijn en als dit als gevolg van coronacrisis niet kan (er is dus sprake van een deugdelijke grond), wordt géén verlengde loondoorbetalingsverplichting opgelegd. Afhankelijk van de gegeven argumenten zal het UWV maatwerk moeten leveren en beoordelen of er sprake is van een deugdelijke grond.

Voorbeeld deugdelijke grond

Een voorbeeld van een deugdelijke grond zou kunnen zijn een verplichte bedrijfssluiting in verband met Covid-19 terwijl de werknemer re-integreert in eigen werk of bij een eigen werkgever (en thuiswerken niet mogelijk is). Van de werkgever wordt wel verwacht, dat als werknemer herplaatst kan worden conform de mogelijkheden na bedrijfssluiting in passend werk, er (ook aan werknemer) sprake is van een onherroepelijke toezegging dat herplaatsing wordt gerealiseerd na heropening.

Voorbeeld geen deugdelijke grond

Het niet kunnen bekostigen van een arbeidsdeskundig onderzoek en dergelijke wordt niet als een deugdelijke grond aangemerkt. Voor de bekostiging van dit soort zaken voorziet de overheid door o.a. garanties te geven voor bedrijfskredieten.

Na de coronacrisis

Ook na de coronacrisis zal bij de beoordeling van de re-integratieverslagen rekening worden gehouden met een corona stagnatie-periode. De werkgever zal dan wel in het re-integratieverslag moeten motiveren waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd/belemmerd.

Deskundigenoordeel: hoe verloopt de re-integratie?

Tijdens de coronacrisis kan de werkgever (maar ook de werknemer) een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Aan een deskundige wordt de vraag voorgelegd of de werkgever (of werknemer) voldoende heeft gedaan aan de re-integratie. Het deskundigenoordeel zal door het UWV zoveel als mogelijk op stukken en op afstand worden uitgevoerd.

Helaas zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om tot een inhoudelijk oordeel te komen, bijvoorbeeld in verband met noodzakelijk fysiek spreekuur bij een verzekeringsarts. Als dit het geval is dan kan de werkgever bij latere re-integratieverslag beoordelingen niet worden verweten dat er bij impasse / stagnerende re-integratie geen deskundigenoordeel is aangevraagd, gedurende deze coronacrisis.

Let op: Dit ontslaat werkgever en werknemer niet van de verplichting om andere mogelijkheden te zoeken om de re-integratie zoveel als mogelijk voort te zetten.

Hulp nodig?

Als je hulp nodig bij de aanvraag van een deskundigenoordeel of je wilt op een ander vlak met een deskundige sparren over een arbeidsongeschikte werknemer, neem dan contact op met Dutch Legal Experts.

 

3 mei 2020