Expertnieuws


Vakantie!

Voor velen is het dan eindelijk (bijna) zover: vakantie! Het is een goed moment om stil te staan bij de vraag hoe het ook alweer zit met het recht op vakantie. Dutch Legal Experts heeft daarom de belangrijkste items omtrent vakantiedagen voor je op een rij gezet.

 

Hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer en wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Op grond van de wet heeft iedere werknemer recht op vakantie. In de wet is een minimum aan vakantiedagen/-uren per jaar vastgelegd. Dit betreft vier maal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die 5 dagen van 8 uur werkt heeft dus recht op 160 uur (dit zijn 20 dagen) vakantie waarbij het loon wordt doorbetaald. Een werknemer die parttime werkt, bijvoorbeeld 28 uur per week, kan 112 uur (14 dagen) vakantie opnemen. Dit betreft een minimumaanspraak. Van het aantal wettelijke vakantiedagen mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

 

Maar: werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken dat een werknemer meer vakantie opbouwt dan het wettelijke minimum. Ook kan in de cao geregeld zijn dat een werknemer recht heeft op meer vakantie dan het minimum. Deze extra dagen worden “bovenwettelijke vakantiedagen” genoemd.

 

De vakantiedagen worden gedurende het jaar opgebouwd. Indien een werknemer later in het jaar in dienst treedt, dan bouwt hij de vakantiedagen naar evenredigheid op.

 

Wanneer kan een werknemer vakantiedagen opnemen?

In de wet is opgenomen dat de vakantie wordt vastgesteld “overeenkomstig de wensen van de werknemer”. In beginsel is het dus de werknemer die bepaalt wanneer hij vakantie op wenst te nemen. De werkgever kan de aangevraagde vakantie weigeren indien daarvoor gewichtige redenen zijn. Als de werknemer schriftelijk vakantie aanvraagt en de werkgever reageert niet binnen twee weken op deze aanvraag, dan staat de door de werknemer aangevraagde vakantie vast. Bij overeenkomst of in de cao kan worden bepaald in welke periode de vakantie moet worden genoten.

 

Niet alle vakantiedagen opgenomen?

Een werknemer moet de kans krijgen om de vakantiedagen op te nemen. Indien de werknemer niet alle vakantie opneemt en dus dagen overhoudt dan vervallen de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die in 2019 zijn opgebouwd vervallen dus op 1 juli 2020. Let op, dit geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Hiervoor geldt immers een verjaringstermijn van vijf jaar.

 

Tip! In 2018 heeft het EU-Hof van Justitie in een uitspraak bepaald dat een werkgever een vergaande inspanningsplicht heeft om de werknemer daadwerkelijk vakantie op te laten nemen. Het Hof beschouwt de werknemer als de zwakkere partij die bescherming nodig heeft. Dit heeft erin geresulteerd dat het Hof heeft aangegeven dat de werkgever er in alle transparantie voor moet zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen. Indien nodig moet de werkgever de werknemer er zelfs formeel toe aanzetten om vakantie op te nemen. Voorgaand heeft tot gevolg dat de werkgever de werknemer er ook beter op kan wijzen dat hij de vakantie tot 1 juli kan opnemen aangezien de  (wettelijke) vakantiedagen daarna zullen vervallen.

 

Afkopen en verrekenen van vakantiedagen

Gedurende het dienstverband mogen wettelijke vakantiedagen niet worden afgekocht tegen betaling van het loon over deze dagen.  In de wet is opgenomen dat dit wel is toegestaan aan het einde van het dienstverband. De werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog vakantiedagen over heeft, heeft recht op loon over deze dagen. Omdat het recht op vakantie gedurende het jaar wordt opgebouwd kan dit tot het gevolg hebben dat een werknemer aan het einde van het dienstverband meer dagen heeft opgenomen dan dat hij heeft opgebouwd. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst in juni opzegt nadat hij drie weken vakantie heeft gehad. Over een dergelijke situatie is in de wet niets opgenomen. De wet bepaalt niet dat de werknemer het loon over te veel genoten vakantie aan de werkgever moet vergoeden. De werkgever mag het loon over deze vakantiedagen dan in beginsel ook niet verrekenen. Dit is anders indien hierover van tevoren schriftelijk duidelijke afspraken zijn gemaakt.

 

Tip neem in de arbeidsovereenkomst met de werknemer op dat als deze bij het einde van de arbeidsovereenkomst te veel dagen heeft opgenomen, hij het loon over deze dagen dient te vergoeden en dat dit mag worden verrekend met het nog verschuldigde loon en/of de eindafrekening.

 

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts staat voor je klaar om je te begeleiden bij vraagstukken rondom vakantie en verlof. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

 

Dutch Legal Experts wenst je een hele fijne vakantie toe!

 

13 juli 2020