Expertnieuws


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 2.0

De ontwikkelingen in de huidige coronacrisis volgen zich snel op. Afgelopen woensdag heeft het kabinet het tweede pakket aan steunmaatregelen (NOW 2.0) bekend gemaakt.

Dutch Legal Experts heeft de aangekondigde wijzigingen voor je op een rij gezet:

Termijn

De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd, tot 1 september 2020. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in omzet van ten minste 20% mogelijk maken om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Vaststelling omzetdaling

De vereiste 20% omzetdaling ten opzichte van 2019 wordt vastgesteld over een periode start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de regeling moeten de omzetperiode laten aansluiten op de periode die is gekozen op het eerste tijdvak. Indien de aanvrager voor de huidige regeling gekozen voor de maanden april, mei en juni, dan moet voor de nieuwe regeling worden gekozen voor de periode juli, augustus en september.

Referentiemaand voor de hoogte van het loon

De referentiemaand voor de hoogte van het loon verandert. Er wordt niet langer gekeken naar de loonsom over de maand januari 2020, maar naar de loonsom over de maand maart 2015 (peildatum 15 mei 2020).

Verval correctie op subsidie bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Bij de aanvraag op basis van de huidige regeling committeert de werkgever zich geen ontslag bij UWV aan te vragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Doet de werkgever dat toch, dan wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd in die zin dat de loonsom van de werknemers(s) voor wie ontslag is aangevraagd voor 150% in mindering wordt gebracht op de te betalen subsidie.

De correctie van 150% wordt onder de nieuwe regeling gewijzigd naar 100%. Dit betekent dat indien de werkgever ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV aanvraagt, de loonsom van de werknemer(s) waarvoor in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ontslag is aangevraagd voor 100% in mindering wordt gebracht.

De werkgever dient wel te verklaren dat wordt overlegd met vakbonden als de werkgever voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen (dit overeenkomstig met de Wet Melding Collectief Ontslag).

Géén bonussen uitkeren en eigen aandelen inkopen

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling over het jaar 2020 (tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021) mogen géén dividend of bonussen uitkeren en géén eigen aandelen inkopen.

Inspanningsverplichting werkgever ten behoeve van bij- en omscholing

Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werkgevers moeten hiervoor een verklaring afleggen bij de aanvraag van de subsidie. In de Kamerbrief wordt aangegeven dat het stimuleren bijvoorbeeld kan zien op het beschikbaar stellen van tijd en middelen voor scholing.

Wijziging opslagpercentage van 30% naar 40%

Onder de oude regeling werd voor het bepalen van de loonsom gekeken naar het SV-loon (met een maximum van € 9.538,-) Dit SV-loon werd vermeerderd met een opslag van 30%. In die 30% werden alle looncomponenten die geen SV-loon zijn, geacht te zijn inbegrepen (denk aan pensioen en verzekeringspremies). In de nieuwe regeling is dit percentage verhoogd naar 40%. De reden hiervoor is dat bedrijven naast loonkosten ook nog andere kosten hebben, deze kosten worden met de verhoogde opslag ook gedeeltelijk ondervangen.

Openstelling nieuwe aanvragen

Het kabinet streeft naar een openstelling voor nieuwe aanvragen per 6 juli 2020.

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts staat voor je klaar om je te begeleiden bij de aanvraag van de NOW maar ook het voorbereiden en begeleiden van reorganisatie en ontslag.

Neem contact op.

 

25 mei 2020