Expertnieuws


Wetsvoorstel: Wet werken waar je wil

Een wettelijk recht op thuiswerken

 

Achtergrond

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel verwachten dat na de coronacrisis sprake zal zijn van een nieuwe standaard, waarbij een nieuw evenwicht zal moeten worden gevonden tussen thuiswerken en het werken op de werklocatie of een andere werkplek.

De Wet werken waar je wil wijzigt de Wet flexibel werken. Met deze wijziging kan de werkgever een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog afwijzen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen aanzienlijk versterkt.

Let op! Zowel de Wet flexibel werken als het wetsvoorstel Werken waar je wil is niet van toepassing op werkgevers met minder dan 10 werknemers.

 

Huidige wetgeving

Momenteel kan een werknemer om aanpassing van de arbeidsplaats verzoeken als hij (behoudens onvoorziene omstandigheden) tenminste 26 weken in dienst is voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing. De werknemer hoeft de redenen voor het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats niet aan de werkgever kenbaar te maken.

 

Voorwaarden

Het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het dient schriftelijk bij de werkgever te worden ingediend;
  • indiening moet minstens twee maanden vóór het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing plaatsvinden, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden;
  • het verzoek moet de ingangsdatum van de aanpassing van de arbeidsplaats alsmede de gewenste arbeidsplaats bevatten.

Als een verzoek van een werknemer niet aan voornoemde vereisten voldoet, dan wil dat niet per definitie zeggen dat de werkgeversverplichtingen die uit de Wet flexibel werken voortvloeien, niet gelden. In sommige gevallen kan de werkgever op grond van het goed werkgeverschap alsnog verplicht zijn om op het verzoek te reageren.

 

Overleg

De werkgever pleegt overleg met de werknemer en overweegt het verzoek van de werknemer indien het verzoek wordt afgewezen.

 

Afwijzing

Voor een afwijzing van het verzoek om wijziging van de arbeidsplaats zijn, in tegenstelling tot een verzoek om aanpassing van arbeidsduur of werktijd,  géén zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen vereist.

 

Schriftelijke mededeling

De beslissing op het verzoek van de werknemer dient schriftelijk aan de werknemer te worden medegedeeld.  Indien de werkgever het verzoek niet inwilligt of ervan afwijkt, zal dit onder schriftelijke opgave van redenen worden medegedeeld.

 

Nieuw verzoek 

Een werknemer kan een jaar na afwijzing of inwilliging van het verzoek door de werkgever, opnieuw een verzoek indienen.

 

Te late beslissing

Indien een werkgever niet binnen één maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing van de arbeidsplaats heeft beslist op het verzoek van de werknemer dan wordt de arbeidsplaats aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.

 

Kortom

De Wet flexibel werken biedt een werknemer dus de mogelijkheid om een verzoek tot thuiswerken in te dienen, maar een werkgever mag dit verzoek afwijzen of er (gedeeltelijk) van afwijken. Momenteel bestaat er dus nog geen wettelijk recht op thuiswerken.

 

Wetsvoorstel: Werken waar je wil

Met de voorgestelde wetswijziging wordt een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op dezelfde manier behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

 

Verschuiving bewijslast/afwijzing

In het Wetsvoorstel is opgenomen dat de hoofdregel is dat het verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats wordt ingewilligd, tenzij zich tegen de aanpassing zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen verzetten.

De bewijslast van deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen komt dus bij de werkgever te liggen.

Het recht van de werknemer op de keuze van een arbeidsplaats wordt daarmee dus sterker.

 

Let op!

Als is gebleken dat het thuiswerken gedurende de coronacrisis geen problemen opleverde, zal het lastig voor werkgevers lastig worden om te onderbouwen waarom een werknemer nu toch opeens weer op kantoor dient te verschijnen en niet thuis mag werken.

 

Arbowetgeving

Ook als een werknemer thuiswerkt, is de Arbeidsomstandighedenwet (gedeeltelijk) van toepassing en dient een werkgever zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

De verwachting van de initiatiefnemers is echter dat deze (inrichtings)kosten gemiddeld genomen ruimschoots gecompenseerd zullen worden door de reiskostenvergoedingen die werkgevers zullen besparen door het thuiswerken.

Kosten die verbonden zijn aan de naleving van de Arbowetgeving mogen niet ten laste van een werknemer worden gebracht.

 

Huidige status wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Werken waar je wil staat nog tot en met 18 december 2020 open voor internetconsultatie en kan naar aanleiding van de reacties worden gewijzigd alvorens het zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. Vervolgens moeten beiden kamers akkoord gaan met het wetsvoorstel voordat de voorgestelde wijzigingen van kracht worden.

 

Dutch Legal Experts zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent dit wetsvoorstel.

 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over thuiswerken of de Wet flexibel werken? Neem contact op met Dutch Legal Experts.

 

16 december 2020