Expertnieuws


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)


De regeling Werktijdverkorting is stopgezet en daarvoor in de plaats heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Momenteel wordt met het UWV overleg gevoerd over de exacte uitvoering van deze noodmaatregel.

Wat houdt de nieuwe noodmaatregel in?
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen;
Met dit voorschot kunnen werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen;
De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd, met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden.

Voorwaarden voor NOW
Werkgever committeert zich bij de aanvraag aan de verplichting om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen;
De werkgever verwacht ten minste 20% omzetverlies (voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020).
Voor aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Voor hoe lang kan een tegemoetkoming worden verkregen?
De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom. Bijvoorbeeld:
10% van de omzet valt weg: tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom van werkgever;
50% van de omzet valt weg: tegemoetkoming bedraagt 45% van de loonsom van werkgever;
25% van de omzet valt weg: tegemoetkoming bedraagt 22,5% van de loonsom van werkgever.

Eerst een voorschot
Op basis van de aanvraag zal het UWV eerst een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Stand van zaken
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een NOW-aanvraag in te dienen. Zodra hierover meer bekend is zal Dutch Legal Experts hierover nader informeren.

Hulp nodig?
Dutch Legal Experts staat klaar om je te adviseren. Mocht je alvast willen overleggen over de nieuwe maatregel of over andere arbeidsgerelateerde vraagstukken, neem dan gerust contact op.

20 maart 2020

 


Minder werk door het Corona-virus? 

 

Werktijdverkorting en een tijdelijke WW-uitkering voor werknemers biedt mogelijk verzachting.
In bijzondere situaties kunnen bedrijven hun personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld in geval van een epidemie zoals het Corona-virus.

 

Voorwaarden voor werktijdverkorting

De volgende voorwaarden kan een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW):

 • De onderneming is getroffen door een situatie die niet onder het normale bedrijfsrisico valt.
 • De onderneming verwacht voor een periode van 20 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

 

Voor welke werknemers kan werktijdverkorting worden aangevraagd?

De regeling geldt voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urenovereenkomst geldt deze regeling niet.

 

Termijn

De vergunning geldt voor maximaal zes weken. Indien na deze termijn nog geen verbetering in de onderneming is dan kan een verlenging van de vergunning worden aangevraagd. De maximale termijn voor werktijdverkorting bedraagt 24 weken.

 

Procedure na ontvangst vergunning

 • Maak direct melding van de werktijdverkorting bij het UWV;
 • Vraag uiterlijk één week na afloop van de vergunningsperiode de tijdelijke WW-uitkering voor de werknemers aan;
 • Indien de betreffende werknemers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet dan krijgen zij deze tijdelijke uitkering;
 • UWV vergoed achteraf het aantal uren dat ze niet werkten tijdens de vergunningsperiode;
 • Dit geldt enkel voor de uren waarvoor de vergunning is verleend;
 • De tijdelijke uitkering wordt aan de werkgever betaald. Hierdoor heeft de werkgever minder loonkosten, terwijl de werknemer gewoon in dienst blijft.

 

Hulp nodig?

Dutch Legal Experts staat klaar om je te adviseren. Mocht je hulp nodig hebben bij de aanvraag van een vergunning of WW-uitkeringen dan is dat uiteraard ook mogelijk. 

 

16 maart 2020

 


Schrikkeldag: hoe zit het met salaris vakantie en toeslagen?

 

2020 is een schrikkeljaar. Het jaar duurt 366 dagen in plaats van 365 dagen. We hebben dus een dag extra en wel op zaterdag 29 februari 2020. 

Maandloon

Hebben medewerkers (met een maandloon) recht op extra salaris als zij op 29 februari werken? Het antwoord op deze vraag is nee. De schrikkeldag is voor deze medewerkers bij het maandloon inbegrepen. Het loon is immers niet afhankelijk van het aantal dagen dat de maand duurt. Het maandloon is steeds gelijk, ongeacht of maand 28, 29, 30 of 31 dagen duurt.

Flexibele krachten

Voor oproepkrachten, uitzendkrachten of andere medewerkers die per gewerkte dag of per gewerkt uur werken is dit uiteraard niet het geval. Zij hebben profijt van deze extra dag. Als een oproepkracht op 29 februari wordt opgeroepen voor werk dan zal de werkgever het loon voor die dag gewoon moeten betalen.

Toeslagen

Toeslagen die afhankelijk zijn van de vraag of wel of niet op schrikkeldag wordt gewerkt (zoals bijvoorbeeld overwerktoeslag) moeten worden uitbetaald. 

Vakantie

Indien een medewerker een vrije dag heeft op 29 februari dan geldt dit gewoon als een vrije dag. Deze dag kan van het vakantiedagensaldo worden afgeschreven. 


31 maart 2020: deadline voor lage WW-premie

 

Wellicht ben je al op de hoogte van het feit dat met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie is gekoppeld aan de aard van de arbeidsovereenkomst.

 

Hoge premie

Alle flexibele contracten (oproepcontracten en bepaalde tijd contracten) zullen te maken krijgen met een hoge premie. Dit premiepercentage bedraagt 7,94%.

 

Lage premie
Om in aanmerking te komen voor het lage premie moet worden voldaan aan de volgende cumulatieve eisen:

 •  er moet sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum bij  de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst;
 •  voor onbepaalde tijd in dienst uiterlijk per 31 december 2019;
 •  er mag géén sprake zijn van een oproepovereenkomst.

Het premiepercentage (laag tarief) bedraagt 2,94%.

 

Waarom deze wijziging?
Met deze wijziging wil de regering werkgevers stimuleren om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

 

Coulanceregeling
De premietarieven gelden vanaf 1 januari 2020. Minister Koolmees heeft laten weten dat werkgevers uiterlijk vóór 1 april 2020 moeten zorgen voor een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een eenzijdige bevestiging van de verlening van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is dus onvoldoende.

Dit betekent concreet dat je als werkgever de lage premie mag afdragen vanaf 1 januari 2020, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd of als het contract voor onbepaalde tijd of addendum nog niet schriftelijk is vastgelegd of door beide partijen is ondertekend.

 

Wat gebeurt er als niet tijdig aan de voorwaarden is voldaan?
Als niet vóór 1 april 2020 aan de voorwaarden is voldaan, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart 2020, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Noteer 31 maart 2020 in je agenda en zorg dat tijdig aan alle voorwaarden is voldaan!

 

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?  Dutch Legal Experts is je hierbij graag van dienst!


Wet Compensatie transitievergoeding per 1 april 2020 van kracht

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers de langverwachte aanvraag voor compensatie van de aan werknemers betaalde transitievergoeding in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV indienen. De regeling compenseert de vanaf 1 juli 2015 door werkgevers in voornoemde situatie betaalde transitievergoedingen.

Voorwaarden voor de aanvraag

Voor de aanvraag van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, en
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek, en
 • Er is een transitievergoeding aan de werknemer betaald.

 

Aanvraagtermijn

Nieuwe gevallen
Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 moet de compensatie worden aangevraagd binnen 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding. Bepalend is de datum waarop de vergoeding is afgeschreven van de rekening van werkgever. Is betaald in termijnen, dan gaat de aanvraagtermijn lopen vanaf de datum van de laatste betaling.


Oude gevallen
De aanvraag voor compensatie in oude zaken (dit zijn zaken waarbij de arbeidsovereenkomst is beëindigd en de transitievergoeding is betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) moeten uiterlijk op 30 september 2020 bij het UWV worden ingediend. Doe je dit niet op tijd dan wijst het UWV het verzoek tot compensatie af.

Beslistermijn
Nieuwe gevallen
Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 geldt in beginsel een beslistermijn van 8 weken na ontvangst door het UWV van de (volledige) aanvraag. Die termijn kan worden verlengd, maar het UWV moet wel binnen een redelijke termijn beslissen.


Oude gevallen
Voor oude gevallen geldt een beslistermijn van 6 maanden na ontvangst door het UWV van de (volledige) aanvraag. Deze termijn is langer, omdat er straks een inhaalslag moet worden gemaakt en men om die reden voor de beoordeling van oude gevallen meer tijd heeft ingeruimd.

Hoe hoog is de compensatie?
Meestal zal de te ontvangen compensatie lager zijn dan de aan de werknemer betaalde transitievergoeding. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De compensatie zal niet hoger zijn dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding.
 • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed.
 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.                                                                                                                                                                                                                          

Hulp nodig?
Dutch Legal Experts kan je begeleiden bij de aanvraag van de compensatie bij het UWV. Neem contact op voor meer informatie. Wij zijn je graag van dienst!

 

1 april 2020