Expertnieuws


Nieuwe eisen voor klokkenluidersregeling per 17 december 2023

 

In januari van dit jaar is de Wet bescherming klokkenluiders in de plaats getreden van de Wet huis voor klokkenluiders. De wet zorgt ervoor dat mensen die (ernstige) misstanden binnen organisaties aan de grote klok hangen, beter worden geholpen en beschermd. Iedere organisatie met vijftig of meer werknemers is wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. 

Werkgevers met 50 tot 249 medewerkers moeten vanaf 17 december 2023 aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders voldoen.

In de interne meldprocedure moeten de volgende nieuwe eisen worden vastgelegd:

 • de interne procedure moet ook voor werknemers openstaan voor het melden van schendingen van het recht van de EU, die voortaan als misstand worden aangemerkt.
 • een melder moet binnen zeven dagen na ontvangst van zijn of haar melding een ontvangstbevestiging krijgen.
 • aan de melder moet, binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, informatie worden verstrekt over de beoordeling en hoe de melding is of wordt opgevolgd (als dit aan de orde is).

Verder gelden de volgende nieuwe eisen:

 • Een werkgever moet alle mensen die in de organisatie werken schriftelijk of elektronisch informatie geven over:
  • De interne meldprocedure.
  • De manier waarop meldingen over vermoedelijke misstanden, waaronder schendingen van het Unierecht, buiten de organisatie kunnen worden gedaan aan bevoegde autoriteiten. 
  • De rechtsbescherming van werknemers (zoals het verbod op benadeling door de werkgever na het melden van een vermoedelijke misstand of inbreuk op het Europese recht).
 • De identiteit van de melder moet geheim blijven, tenzij de melder toestemming geeft om zijn of haar identiteit bekend te maken. Ook dient de werkgever ervoor te zorgen dat ook het personeel zich aan deze geheimhoudingsplicht houdt.
 • Meldingen moeten op een goede manier registreren.

 

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over de Wet bescherming klokkenluiders of heb je hulp nodig bij het opstellen/aanpassen van de interne meldprocedure?

Dutch Legal Experts is je graag van dienst!

 

16 november 2023